Volkswagen Prague Marathon 2019 – wywiad z organizatorem [PL & ENG]

Volkswagen Prague Marathon 2019 – wywiad z organizatorem [PL & ENG]

Jeśli planujecie biegową majówkę to idealnym wyborem wydaje się czeska Praga! Miasto od lat jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez Polaków destynacji, oferuje mnóstwo atrakcji a także… w tym roku 25, jubileuszową edycję Volkswagen Prague Marathon! To wyjątkowa, doskonale zorganizowana impreza pozwalająca poznać Pragę z jej najpiękniejszej strony. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim wywiadem z organizatorem imprezy!

[PL]

Piotr Szałaśny: W tym roku organizujecie 25. (!) edycję Volkswagen Prague Marathon. Czy możesz mi opowiedzieć coś więcej o jego historii? Jak to wszystko się zaczęło, jak rozwijało się i zmieniało?

Jan Rázek: Podobnie, jak wiele rzeczy w Czechach, historia narodzin Prague International Marathon urosła do miana legendy. W pewną mglistą zimową noc w 1994 roku, popijając piwo w lokalnym barze na wzgórzach Pragi, Carlo Capalbo i Gelindo Bordin, włoski mistrz olimpijski, wpadli na pomysł zorganizowania maratonu w duchu tego z Nowego Jorku czy Londynu. Po naszkicowaniu projektu trasy na serwetce, zadzwonili do czeskiego mistrza olimpijskiego, Emila Zátopka, który podekscytowany zgodził się wesprzeć ten pomysł. Pierwsza edycja miała miejsce w 1995 roku i okazała się wielkim sukcesem, co szczególnie odzwierciedlała ilość uczestników w biegach dodatkowych (15 000). Dystans maratoński pokonało 980 maratończyków.

Takie były początki, a od tamtego czasu RunCzech udało się wprowadzić 8 innych biegów: Sportisimo Prague Marathon, Mattoni Karlovy Vary Half Marathon, Mattoni České Budějovice Half Marathon, Mattoni Olomouc Half Marathon, O2 Prague relay, Prague Grand Prix, Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon i Liberec Nature run. Uruchomiliśmy w Pradze centrum biegowe Running Mall. W naszych biegach wzięło udział ponad 1000000 biegaczy, mógłbym wymieniać dalej.

P.Sz.: Czy przygotowujecie jakieś nowości lub niespodzianki dla uczestników z okazji jubileuszu?

J.R.: Z pewnością. Każdy biegacz, który weźmie udział w Volkswagen Prague Marathon 2019 otrzyma niewielki podarunek w postaci kurtki biegowej adidas oraz specjalnego medalu.

P.Sz.: Jakie są największe zalety biegu w Pradze? Dlaczego warto wziąć w nim udział?

J.R.: Trasa jest w większości płaska, jako że biegnie wzdłuż brzegu rzeki Wełtawy. Z tego powodu jest więc optymalna dla tych osób, które chcą pobiec szybko i ustanowić nowe życiówki. Ponadto Praga jest pięknym miastem. Uczestnicząc w Volkswagen Prague Marathon, ma się szansę na poznanie miasta w określony sposób. Przebiegasz Most Karola, przez większość czasu masz przed sobą widok na Hradczany i Zamek Praski, a rozpoczynasz i kończysz bieg w sercu miasta – na Rynku Starego Miasta, tuż przy Ratuszu i słynnym zegarze astronomicznym.

Podczas wszystkich naszych biegów ekipa RunCzech dokłada wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom jak najlepszą obsługę. Dlatego też wszystkie biegi RunCzech mogą poszczycić się nagrodą Gold Label IAAF. W RunCzech staramy się nie odróżniać w żaden sposób biegaczy z elity od amatorów. ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL (WSZYSCY BIEGACZE SĄ WSPANIALI – hasło przewodnie RunCzech), nie tylko podczas naszych biegów.

P.Sz.: Ilu biegaczy z Polski uczestniczyło w biegu do tej pory? Czy skupiacie się na biegaczach z Polski?

J.R.: Nie mamy zbiorczej statystyki dla polskich biegaczy. Niemniej jednak, w 2018 roku w zawodach RunCzech wystartowało 740 Polaków, w 2017 – 439 osób z Polski, a w 2016 – 489 polskich biegaczy.

Polski rynek biegowy jest dla nas zdecydowanie jednym z najbardziej interesujących. Widzimy w nim wielki potencjał, który można zaobserwować we wzroście ilości polskich biegaczy pomiędzy rokiem 2017 a 2018. Ilość niemal się podwoiła. Ponadto zdecydowanie uważamy, że wciąż istnieje możliwość wzrostu. Wynika to z wielkości polskiego rynku, dobrego położenia geograficznego i przyjaznej współpracy z wieloma polskimi biegami i mediami. Dlatego Polska, wraz z Francją, Włochami, Niemcami, Słowacją i Wielką Brytanią, jest jednym z naszych najważniejszych rynków zagranicznych.

P.Sz.: RunCzech organizuje serię biegów – nie tylko w Czechach. Czy poleciłbyś któreś z nich szczególnej uwadze polskich biegaczy (i dlaczego)?

J.R.: Jeśli chodzi o biegi w Czechach, poleciłbym wszystkie praskie, a szczególnie Volkswagen Prague Marathon, który jest wizytówką zawodów RunCzech. Oprócz zawodów w Pradze, Mattoni Olomouc Half marathon to świetny bieg i ma dogodną dla niektórych Polaków lokalizację. Następnie należy polecić także Liberec Nature Run i Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon. Ústí nad Labem za szybką trasę i przydomek Ferrari wśród biegów ulicznych. Liberec Nature Run to połączenie biegu trailowego z ulicznym, więc coś nowego do wypróbowania dla biegaczy.

Poza terenem Czech, RunCzech wraz z Napoli Running organizuje 2 biegi w południowych Włoszech – Sorrento Positano Ultramaraton (54 km) i krótszy Panoramic (27 km). Mamy jeszcze klasyczny bieg uliczny – Napoli City Half Marathon. Polecałbym oba biegi Polakom, którzy chcieliby połączyć podróże z wyjątkowym doświadczeniem biegania.

[ENG]

Piotr Szałaśny: You are preparing 25th (!) edition of Volkswagen Prague Marathon this year. Can you tell me something more about its history? How did it all start, how it developed and changed?

Jan Rázek: Like so many things in the Czech Republic, the story of the Prague International Marathon’s birth has taken on legendary status. On a misty winter’s night in 1994, Carlo Capalbo and Gelindo Bordin, the Italian Olympic champion, came upon the idea of launching a marathon in the tradition of New York and London while enjoying a beer at a local pub in the hills of Prague. After the draft of the race course was drawn on a napkin, they phoned Czech Olympic hero Emil Zátopek, who was thrilled and excited to support the idea. The first edition happened in 1995 and it was a great success especially, in the number of participants of the non-competitive runs (15 000). The marathon distance was run by 980 marathoners.

This is how it all started since then, RunCzech managed to introduce another 8 races – Sportisimo Prague Marathon, Mattoni Karlovy Vary Half Marathon, Mattoni České Budějovice Half Marathon, Mattoni Olomouc Half Marathon, O2 Prague relay, Prague Grand prix, Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon and Liberec Nature run. We have launched a running center in Prague, called Running Mall. We have managed to welcome more than 1000000 runners at our races and many more.

P.Sz.: Do you prepare any novelties or surprises for participants on the occasion of jubilee?

J.R.: We surely do. Each and every runner, who will take part in Volkswagen Prague Marathon 2019 will receive a small gift in a form of adidas Running Jacket and a special medal.

P.Sz.: What are the biggest advantages of the run in Prague? Why is it worth to take part in this run?

J.R.: The track is mostly flat, as it follows the river bank of Vltava River. Therefore, it is optimal for people, who want to run fast and set new PBs. Apart from that, Prague is a beautiful city. When you participate in the Volkswagen Prague Marathon, you get a chance to get to know the city in a specific manner. You get to run over the Charles bridge, you have the view of Hradčany and Prague Castle in front of you for most of the time and you get to start and finish in the center of the city – on the Old Town Square, right next to the Town Hall and the famous Astronomical Clock.

Also, all the RunCzech races, strive to provide the best possible service for all the runners. Therefore, all the RunCzech races can boast with having been awarded with the Gold Label by IAAF. At RunCzech we try not to make any differences between elite and hobby runners. Not just at our races, ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL.

P.Sz.: How many Poles have participated in the run up to now? Are you focused on runners from Poland?

J.R.: We do not have the cumulative statistics of Polish runners. Nevertheless, in 2018, 740 Poles took part in our races, in 2017, 439 Poles and in 2016, there were 489 Polish runners, taking part in RunCzech races.

Polish market is definitely one of the most interesting for us. We can see a great potential in there, which can be also observed in the increase of Poles between 2017 and 2018. The number has almost doubled. Plus, we definitely think, that there is still possibility of growth. This is due to the size of Polish market, great geographical location and the friendly cooperation we have with number of Polish races and media. Therefore,  Poland is together with France, Italy, Germany, Slovakia and Great Britain, one of our most important foreign markets.

P.Sz.: RunCzech organizes series of runs, not only in Czech Republic. Would you especially recommend any of them to Polish runners (and why)?

J.R.: Regarding the Czech races, I would recommend all the Prague races and especially the Volkswagen Prague Marathon, which is the flagship of RunCzech races. Apart from Prague races, the Mattoni Olomouc Half marathon is a great race and has a good location, for some Poles. Then also Liberec Nature Run and Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon need to be recommended. Ústí nad Labem for its fast track and its nickname Ferrari among the road races. Liberec Nature Run is a combination of trail and road run, so something new for runners to try.

Outside of Czech Republic, RunCzech together with Napoli Running organizes 2 races in the Southern Italy – Sorrento Positano Ultramarathon (54 km) and a shorter Panoramic (27 km). The other race is a classic road race – Napoli City Half Marathon. I would recommend both races to the Poles, who would like to connect travelling with a unique experience of running.

Translate »